Ochrana osobních údajů

Politická strana TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, IČ: 71339728 (dále jen „TOP 09“) je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Kontaktní údaje TOP 09 pro záležitosti správy osobních údajů jsou:

Celostátní kancelář TOP 09
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

e-mail: info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: +420 732 399 674

Které osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho je uchováváme

Uživatelé portálu MY.TOP 09

Zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, oslovení, datum narození, e-mailové adresy, IP adresy, telefonní čísla, adresy, povolání, fotografie, heslo (chráněné metodou hash), text „Proč podporuji“, preferované způsoby podpory, obory zájmů a další sociodemografické údaje vyplněné v dotazníku, odebírané informační kanály. Pokud jste propojil/a uživatelský účet se svým účtem v síti Facebook, tak Facebook ID a příjmení, jméno, pohlaví, e-mailovou adresu a fotografii ze sítě Facebook. Dále textový a další obsah vytvořený uživatelem na portálu, jako jsou zprávy, diskuzní příspěvky apod.

Údaje zpracováváme za účelem organizace volebních kampaní, vašeho informování o činnosti TOP 09, zajištění vašeho optimálního zapojení se do činnosti TOP 09, a pokud s tím vyslovíte souhlas, zveřejnění vašeho jména, fotografie, povolání a textu „Proč podporuji“ na internetových stránkách.

Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od vaší poslední aktivity na portálu.

Zájemci o členství, členové a náhradníci v okrskových volebních komisích

Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, IP adresy, telefonní číslo, adresy, údaje o vybrané okrskové volební komisi.

Údaje zpracováváme za účelem zpracování a podání delegačenek do okrskových volebních komisí.

Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od vašeho zájmu o účast nebo účasti v okrskové volební komisi.

Osoby, které se připojily k podpisové akci

Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, kdy a ke které akci jste se připojili.

Údaje zpracováváme za účelem registrace počtu podpisů a informování osob o tématu podpisové akce.

Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od připojení vašeho podpisu.

Osoby, které odpověděly na anketu

Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, obec, telefonní číslo, e-mailová adresa, odpovědi na anketní otázky.

Údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení ankety a informování osob o výsledcích a tématu ankety.

Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od vašeho zodpovězení ankety.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Zpracování osobních údajů v TOP 09 zajišťují pověření zaměstnanci TOP 09 a externí osoby, které vykonávají pro TOP 09 činnosti související se zajištěním chodu TOP 09.

Provoz databáze TOP 09, kde jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány, technicky zajišťuje společnost Complete Internet Services, s.r.o., č.p. 125, 507 81 Choteč, IČ: 25930443.

Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat vaše údaje pouze v rámci pokynů TOP 09 a k účelům, k nimž je oprávněna vaše údaje zpracovávat TOP 09.

K předávání vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které TOP 09 ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy:

  • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
  • na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
  • na přístup k těmto údajům,
  • na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování údajů,
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.