Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
zpět

Ochrana osobních údajů

Uživatel komunitního portálu MY.TOP 09 (dále jen „podporovatel“) uděluje správci, politické straně TOP 09, se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, Identifikační číslo 71339728, zastoupené Bc. Pavlem Severou, generálním sekretářem, souhlas se zpracováním osobních údajů a údajů týkajících se jeho osoby, včetně osobních údajů citlivých, a to v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, politické postoje, profilová fotografie obličeje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)

a dále

souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a telefonního čísla ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, a to na dobu 10 let nebo do odvolání § za účelem zveřejnění výše uvedených osobních údajů na komunitním portálu MY.TOP 09, za účelem evidence osobních údajů podporovatelů a jejich využití osobních údajů pro potřeby komunikace správce s podporovateli a komunikace mezi podporovateli; jakož i § za účelem všestranného využití osobních údajů při činnosti politické strany TOP 09 za podmínek níže vymezených.

1) TOP 09 je oprávněna osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zejména bude zpracování osobních údajů zahrnovat jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.

2) Zpracovávat osobní údaje budou výhradně osoby pověřené pro zpracování a nakládání s osobními údaji v TOP 09.

3) Součástí souhlasu podporovatele je i souhlas s předáváním osobních údajů třetím osobám, které pro TOP 09 na základě pověření zajišťují plnění jejich smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při činnosti politické strany (tj. zejména daňoví poradci, auditoři, advokáti, IT podpora, atp.).

4) Pro jiné účely než které jsou výše specifikovány je TOP 09 oprávněna osobní údaje zpřístupnit jen se souhlasem podporovatele, nebo pokud jí to ukládá zákon.

5) Podporovatel potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Zjistí-li podporovatel, že TOP 09, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu Zákonem o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na TOP 09, popř. na jiného zpracovatele osobních údajů pověřeného TOP 09, příp. na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Podporovatel tímto potvrzuje, že byl TOP 09 poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tak jak uvedeno níže.

6) Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto článku se podporovateli zakládá právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo požadovat na TOP 09 vysvětlení, domnívá-li se, že zpracování je nezákonné nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či, že osobní údaje jsou nepřesné a požadovat odstranění tohoto stavu blokováním osobních údajů, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů atp.

7) Podporovatel současně prohlašuje, že jím sdělené osobní údaje jsou pravdivé a správné a současně se zavazuje jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů oznámit správci. V souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění, dává podporovatel zároveň souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (dále jen „záznam“) pro společenské účely na všech komunikačních médiích všemi obvyklými způsoby, zároveň dává souhlas i případnou následnou úpravou a s jeho případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla, související s podporovatelem. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým TOP 09 v souladu s výše uvedeným určením záznam poskytne.

8) Podporovatel dává konečně též TOP 09 souhlas s použitím dálkových komunikačních technologií při vzájemné komunikaci, zejména internetu a GSM technologie, včetně SMS zpráv. Podporovatel souhlasí s tím, aby mu TOP 09 uvedeným způsobem zasílala jakékoli nabídky a informace týkající se jeho vztahu s TOP 09 a související s jeho statutem podporovatele.

9) Udělení souhlasu TOP 09 je dobrovolné a podporovatel může kdykoli využít svého výše uvedeného práva vyplývajícího z §21 Zákona o ochraně osobních údajů a svůj souhlas odvolat a to na písemnou a nebo elektronickou adresu provozovatele.

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit