Skupiny
Diskuse
Akce
Chaty
zpět

Zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 11.02.2019

Datum: 11.02.2019 09:00 - 16:00
Místo: Závodní 353/88, Karlovy Vary
Osobnosti: Lukáš Otys, Petr Zahradníček

P r o g r a m

 

14. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční

dne 13. prosince 2018 od 9:00 hodin

 v zastupitelském sále budovy Krajského úřadu Karlovarského kraje,
Karlovy Vary, Závodní 353/88

 

 

Návrh programu:

 

A.

Volba návrhové komise

B.

Volba ověřovatelů zápisu

C.

Schválení programu jednání

 

 

1.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu 13.12.2018

2.

Zpráva o činnosti Rady Karlovarského kraje

3.

Zpráva Kontrolního výboru

4.

Zpráva Finančního výboru

5.

Zpráva Výboru pro zdravotnictví

6.

Zpráva Výboru pro regionální rozvoj

7.

Zpráva Výboru pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku

8.

Zpráva Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje

9.

Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Karlovarského kraje na rok 2019

10.

Zpráva Výboru pro národnostní menšiny

11.

Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2019

12.

Informace hejtmanky Karlovarského kraje

13.

Plnění a čerpání rozpočtu a informace o mezitímní účetní závěrce Karlovarského kraje
k 30.09.2018

14.

Přehled finančních postihů (odvodů, korekcí a pokut) u projektů spolufinancovaných z EU
od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s.

15.

Souhrnná informace o aktuálních postupech u finančních postihů u projektů spolufinancovaných z EU od roku 2008 realizovaných Karlovarským krajem, příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., předložených Radě Karlovarského kraje v období od 10. 9. 2018 do 5. 11. 2018

16.

Informace o rozpočtových opatřeních v roce 2018

17.

Poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

18.

Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Karlovarského kraje

19.

Změna směrnice ředitelky krajského úřadu o stravování zaměstnanců Karlovarského kraje
a uvolněných členů Zastupitelstva Karlovarského kraje

20.

Dotační programy Karlovarského kraje - navrhované změny od roku 2019

21.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje městu Horní Slavkov

22.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje obci Potůčky

23.

Institut lázeňství a balneologie - veřejná výzkumná instituce Karlovarského kraje

24.

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.

25.

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu - Lucerna Film Moving Pictures s.r.o.

26.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018 - 2023

27.

Informace o stavu, přípravě a realizaci dostavby dálnice D6

28.

Výzva SFDI k úpravě smluvního vztahu – dotace výstavby lávky v Mostově

29.

Schválení závazného finančního příslibu projektu „III/2204 Modernizace silnice
Odeř - Děpoltovice“

30.

Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace silnice lom - Podstrání“

31.

Revokace usnesení ke schválení závazného finančního příslibu projektu „II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

32.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
v rámci Programu o poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav
a stavebních úprav místních komunikací

33.

Žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje organizace Domov pro seniory
a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace

34.

Dodatek č. 3 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence

35.

Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením "SOKOLÍK" v Sokolově, příspěvková organizace

36.

Dodatek č. 23 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby
v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

37.

Poskytnutí zápůjček z Fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji
v roce 2019

38.

Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
pro období 2019 - 2020

39.

Změna ZŘIZOVACÍ LISTINY Muzea Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje

40.

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

41.

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu – Město Horní Blatná

42.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje Národnímu památkovému ústavu na zhotovení projektu nové expozice Kynžvartské daguerrotypie

43.

Bezúplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví města Loket do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemek p.č. 149/4 v k.ú. Mírová

44.

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Březová - části pozemků p.č. 46/1 a 497 v k.ú. Březová

45.

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku
obce Jindřichovice - části pozemku p.p.č. 3459/2 v k.ú. Jindřichovice v Krušných horách

46.

Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Sadov
- část pozemku p.č. 246/1 a pozemky p.č. 246/5, 246/6, 246/7, 246/8, 246/9, 246/10, 67/4, 67/5, 67/6 a 67/7 v k.ú. Lesov

47.

Bezúplatný převod částí pozemku p.p.č. 269/1 v k.ú. Vonšov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Františkovy Lázně a bezúplatné nabytí částí pozemků p.p.č. 450/1 a 450/5
v k.ú. Krapice z majetku města Františkovy Lázně do majetku Karlovarského kraje

48.

Bezúplatný převod pozemků p.č. 144/7, 144/8, 144/9, 144/10, 144/11, 144/12 a 144/13
v k.ú. Mírová z majetku Karlovarského kraje do majetku obce Mírová a bezúplatné nabytí pozemků p.č. 137/7 a 128/11 v k.ú. Mírová z majetku obce Mírová do majetku Karlovarského kraje

49.

Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje - části pozemku p.č. 1219/1
v k.ú. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, do majetku fyzických osob

50.

Prodej nemovité věci z majetku Karlovarského kraje do majetku fyzických osob
– část pozemku p.p.č. 1740 v k.ú. Bezděkov u Prachomet

51.

Úplatné nabytí nemovité věci - části pozemku p. č. 363/3 v k. ú. Olšová Vrata,
obec Karlovy Vary, v rozvojovém území letiště z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje

52.

Úplatné nabytí nemovitých věcí v Rozvojovém území Letiště Karlovy Vary z majetku
České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p., v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary a k.ú. Pila, obec Pila, do vlastnictví Karlovarského kraje

53.

Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje
– pozemek p.p.č. 2328/4 v k.ú. Hroznětín

54.

Úplatné nabytí nemovité věci z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 80/2 v k.ú. Bernov

55.

Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.č. 137/5 a 137/10 v k.ú. Mírová

56.

Úplatné nabytí nemovitých věcí z vlastnictví společnosti W. Markgraf stav, s.r.o.,
do vlastnictví Karlovarského kraje – pozemky p.p.č. 3596/24 a 3596/25 v k.ú. Cheb

57.

Úplatné nabytí pozemků p.p.č. 99/18 a 724/4 v k.ú. Ryžovna z majetku České republiky
s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, do majetku Karlovarského kraje a prodej pozemku p.p.č. 883/3 v k.ú. Boží Dar a pozemků p.p.č. 683/4, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8
a 693/9 v k.ú. Ryžovna z majetku Karlovarského kraje do majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Ohře, státní podnik

58.

Zrušení předkupního práva k pozemkové parcele č. 72/11 a pozemkové parcele č. 72/12
v k.ú. Dobroše, obec Odrava a následné uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
s AGRO & KOMBINÁTEM Dolní Žandov spol. s r.o., jako budoucím vlastníkem dotčených pozemkových parcel

59.

Zrušení části usnesení č. ZK 268/06/17 ze dne 22.06.2017 - Bezúplatný převod pozemků
v k.ú. Sokolov z majetku Karlovarského kraje do majetku města Sokolov a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sokolov z majetku města Sokolov do majetku Karlovarského kraje

60.

Zrušení usnesení č. ZK 177/04/16 ze dne 07.04.2016 - Úplatné nabytí nemovitých věcí
z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Karlovarského kraje – část pozemku p.p.č. 112/2
v k.ú. Kolešov u Žlutic a části pozemků p.p.č. 41/6, 268/1, 366/5, 368/1, 929/3, 929/4, 929/5, 929/6, 929/12, 958/3, 997, 1000/3, 1186/4 a 2353 v k.ú. Močidlec a schválení dle nové žádosti

61.

Problematika nemovitého majetku v k.ú. Dolní Dvory, který je svěřen do výpůjčky Školnímu statku a krajskému středisku ekologické výchovy Cheb, příspěvkové organizace - snížení účetní hodnoty vypůjčeného majetku, včetně odstranění některých staveb

62.

Dotace na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
– Aktualizace Digitálního povodňového plánu města Chodov

63.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

64.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje

65.

Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici a.s.

66.

Závazek veřejné služby NEMOS SOKOLOV s.r.o. a NEMOS PLUS s.r.o., na rok 2019

67.

Rozpočtová změna č. 448/2018

68.

Zpráva o zdraví obyvatel Karlovarského kraje - Aktuální hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva Karlovarského kraje z hlediska všech aspektů, které ho ovlivňují

69.

Smlouva mezi Karlovarským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, o poskytnutí příspěvku na zajištění prohlídek těl zemřelých

70.

Úprava podmínek a vzorové smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, schválení smluv
o poskytnutí náborového příspěvku

71.

Informace o ukončení projektu "Art & Design in Our Lives" Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace

72.

Informace o ukončení projektu "Jazyky jinde" Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech, příspěvková organizace

73.

Informace o ukončení projektu "První stáže v zahraničí" Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace

74.

Informace o ukončení projektu "Učíme se v Evropě, držíme krok"
Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace

75.

Informace o ukončení projektu „Future Forest“ Střední uměleckoprůmyslové školy
Karlovy Vary, příspěvková organizace

76.

Informace o ukončení projektu „Mobilitou ke zkvalitnění odbornosti“ Střední školy živnostenské Sokolov, příspěvková organizace

77.

Informace o ukončení projektu „Odborné Stáže V Zahraničí“ Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvková organizace

78.

Informace o ukončení projektu „Učíme se od Evropy“ Prvního českého gymnázia
Karlovy Vary, příspěvková organizace

79.

Projekt "Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře" Gymnázia Ostrov, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu

80.

Projekt "Modernizace učeben - strojní a elektrotechnické" Střední průmyslové školy Ostrov, příspěvkové organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu

81.

Projekt „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ Střední školy logistické Dalovice, příspěvková organizace - veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na realizaci projektu

82.

Projekt „Výstavba odborného zázemí pro gastronomické obory v objektu Ondřejská 56, Karlovy Vary“ Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

83.

Změna zřizovací listiny Prvního českého gymnázia v Karlových Varech,
příspěvková organizace

84.

Informace o financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu za období
od 1. ledna 2018 do 31. října 2018

85.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Karlovarského kraje na rok 2018

86.

Změny zřizovacích listin Gymnázia Aš, příspěvková organizace, a Domova pro osoby
se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, příspěvková organizace

87.

Individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v oblasti sportu

88.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pořádání Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

89.

Oborová struktura středních škol zřizovaných Karlovarským krajem

90.

Závazný příslib financování projektu Smart Akcelerátor 2.0

91.

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Senior Expres
- Statutární město Karlovy Vary

92.

Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o poskytnutí individuální dotace
na rok 2019

93.

Program obnovy venkova – změny v dotovaných akcích obcí Valeč a Hazlov

94.

Program rozvoje Karlovarského kraje – monitorovací zpráva 2016 a 2017

95.

Program obnovy venkova, žádost obce Citice o prodloužení termínu závěrečného finančního vypořádání dotace a změna názvu akce

 

 

 

96.

Projekt "Podpora činnosti Regionální stálé konference 2018-2019" - schválení předčasného ukončení projektu a Projekt "Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji - schválení přípravy, realizace a závazného finančního příslibu projektu

97.

Národní investiční plán – schválení souhrnného seznamu strategických investic Karlovarského kraje do roku 2030 v hodnotě nad 50 mil. Kč s vyznačením priorit – rozšíření seznamu

98.

Zpráva z pracovní cesty zástupců Karlovarského kraje do Jekatěrinburgu, Sverdlovská oblast, Rusko

99.

Žádost města Nová Role o prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Nová Role, kostel sv. Michaela - odvětrávací systém obvodové zdi, revize okapového pásu" z Programu na obnovu kulturních a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí"

 

100.

Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.

            hejtmanka
Karlovarského kraje

                     

K této akci zatím neprobíhá diskuse. Přihlašte se a buďte prvním, kdo do diskuse přispěje.

Pojďte do toho s námi!

Přejeme si znát vaše názory. Připravili jsme pro vás dotazník, který nám pomůže změnit nevypovídající ankety na rychlé a hodnotné výzkumy. Pomozte nám lépe poznat vaše názory, zapojte se do kampaní, komunikace a buďte skutečnou součástí TOP 09. Po vyplnění vám navíc budeme moci ušít naše komunikační kanály přímo na tělo - už žádné nezajímavé informace, budeme vám servírovat to, co vás opravdu zajímá.
Vyplnit